wxMEdit

Międzyplatformowy Tekst/Hex Edytor

Follow me onGitHub

简体中文 正體中文 English Deutsch 日本語 Polski Русский Español [ Dodaj/Uaktualnij tłumaczenie ]

wxMEdit

 • wxMEdit jest wieloplatformowym edytorem tekstu/heksadecymalnym napisanym w C++ z użyciem biblioteki wxWidgets.
 • wxMEdit jest udoskonaloną wersją MadEdit, którego rozwój został przerwany.
 • wxMEdit może edytować pliki w trybach tekstowym/kolumnowym/heksadecymalnym, i obsługuje wiele przydatnych funkcji, np. zakładki, podświetlanie składni, kodowanie znaków, zawijanie wierszy, zliczanie wyrazów i kontrole aktualizacji.
 • wxMEdit obsługuje kodowanie znaków (UTF8/16/32, ISO-8859-x, CP125x, KOI8, GB18030, Big5, ...) nie tylko w trybie tekstowym/kolumnowym, ale również w heksadecymalnym.
 • Celem tego projektu jest zapewnienie stałego utrzymania edytora tekstu/heksadecymalnego z obsługą błedów, poprawek, ulepszeń i refactor.

Główne zmiany od MadEdit 0.2.9

 • Added new Killer Features:
  • BOM support for GB18030.
  • Wstawianie uporządkowanej sekwencji znaków.
  • Word boundary with Chinese/Japanese/Thai/Lao/Khmer and Burmese characters etc.
  • Word-wrap meet the Unicode® Standard Annex #14: Unicode Line Breaking Algorithm.
 • Dodano automatyczne sprawdzanie aktualizacji.
 • Dodano obsługę zakładek.
 • Dodano pod prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe dla każdej karty.
 • Dodano czyszczenie historii.
 • Dodano zaznaczanie linii trzykrotnym kliknięciem.
 • Dodano plik podświetlania składni dla FreeBASIC.
 • Dodano opcję, aby umieścić pliki konfiguracyjne w katalogu %APPDATA% pod Windows.
 • Poprawiono obsługę "Znajdź/Zamień".
 • Poprawiono obsługę Mac OS X.
 • Ulepszono integrację z systemem pod Windows.
 • Poprawiono wynik wykrywania kodowania.
 • Poprawiono obsługę edycji w trybie heksadecymalnym.
  • Dopdano więcej możliwości dla formatu kopiowanych/wklejanych danych w obszarze heksadecymalnym.
  • Dodano nowe funkcię: Wklej nadpisując w obszarze heksadecymalnym.
 • Poprawiono wsparcie kodowania.
  • Dodano zgrupowanie kodowania.
  • Dodano nowe kodowanie znaków: ISO-8859-16, Windows-1258, KOI8-R, KOI8-U, GB18030, CP850, CP852, CP855, CP866, CP437 Variant for ASCII-Art.
 • Przeprojektowano dialogi z Code::Blocks wxSmith.
 • Uaktualniono tłumaczenia.
  • Dodano tłumaczenie na hiszpański.
  • Dodano tłumaczenie na rosyjski.
  • Dodano tłumaczenie na niemiecki.
  • Dodano tłumaczenie na polski.
  • Uaktualniono tłumaczenia dla chińskiego uproszczonego, chińskiego tradycyjnego i japońskiego.
 • Naprawiono wiele przyczyn awarii i innych błędów.
 • Ulepszono budowę i pakowanie konfiguracji.

Zobacz ChangeLog więcej zmian.

Opis

 • wxMEdit może być uruchamiany pod platformami Windows/ReactOS/Wine, Linux, BSDes, macOS, OpenIndiana, inne systemy uniksopodobne i Haiku OS.
 • Automatycznie sprawdza aktualizacje.
 • Obsługa zakładek.
 • Edycja plików w trybie tekstowym, kolumnowym i heksadecymalnym.
 • W trybie heksadecymalnym wxMEdit może otwierać duże pliki w rozmiarze do 32GB (INT_MAX*16).
 • Użytkownicy mogą zmienić kodowanie plików w czasie rzeczywistym tak jak przeglądarkach internetowych.
 • Obsługuje wiele kodowań znaków, np:
  • Unicode (UTF-8, UTF-16/32 z Little lub Big Endian);
  • ISO-8859-1~16, Windows-1250~1258;
  • KOI8-R/U;
  • MS936(GBK*), GB18030, MS950(Big5*), Windows-31J(Shift-JIS*);
  • itd.
 • Obsługuje nie bitmapowe znaki Unicode, takie jak CJK Ext-B/C/D/E, litery Miao, symbole matematyczne, symbole muzyczne, Emoji itp, symbole matematyczne i cyfry, symbole muzyczne, Emoji itp.
 • Jeśli znak wprowadzony przez użytkownika nie jest obsługiwany przez domyślne kodowanie, to będzie on przekonwertowany do formatu Unicode escape(jedynie format kodowania w punkt obsługiwany obecnie)
 • Wyrażenia regularne dla Wyszukaj i Zamień.
 • Otwiera wiele plików w jednej instancji.
 • Obsługuje podswietlanie składni dla wielu języków programowania:
  • awk, C/C++, CSS, diff/patch, D, DOS Batch Script, Flash ActionScript, HTML, Java, JavaScript, JSP, Lua, Pascal, PHP, Perl, Python, Ruby, UNIX Shell Script, x86 Assembly, XML, Fortran, TeX/LaTeX, Squirrel, C#, Visual Basic, ASP(VBScript), SQL, Verilog, VHDL, FreeBASIC.
 • wxMEdit może wyświetlać pliki ASCII-Art z odpowiednimi czcionkami stałej szerokości, np:
  • Courier New bajo Windows/Mac OS X;
  • Andale Mono, Courier, Menlo, Monaco bajo Mac OS X;
  • Consola and Fijo bajo Sistemas Operativos como Unix;
  • DejaVu Sans Mono, Free Mono, Liberation Mono, itp.